بحران غزه در ترازوی دکترین مسئولیت حمایت

Print E-mail
سید قاسم زمانی، وحید نوری
29 شهریور 1391

چکیده

دکترین «مسئولیت حمایت» ازجمله مفاهیم حقوقی نوظهور در حقوق بین‌الملل است که بر بنیادهای نظری «امنیت انسانی» و «مداخله بشردوستانه» استوار است. طرح این دکترین امیدهای فراوانی را برای رفع نواقص و کاستی‌های مداخلات بشردوستانه نظیر «گزینشگری» و «نیات آغشته به منافع ملی دولت‌های مداخله‌گر» برانگیخت. بحران غزه که از سال 2007 میلادی آغاز شد، مورد مناسبی برای آزمون قابلیت‌های این دکترین محسوب می‌شود. بنابراین پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا به لحاظ نظری، دکترین «مسئولیت حمایت» می‌تواند مبنای حقوقی مناسبی برای واکنش بین‌المللی در حمایت از ساکنان غیرنظامی نوار غزه و علیه اقدامات رژیم صهیونیستی باشد؟ پاسخ موقت ما به‌عنوان فرضیه‌ آن است که با توجه به موارد گسترده و فاحش نقض حقوق بشر و بشردوستانه بین‌المللی درنتیجه محاصره غزه و تحمیل جنگ 22، زمینه حقوقی لازم برای کاربست دکترین مسئولیت حمایت از ساکنان نوار غزه وجود دارد. پرسش فرعی این مقاله نیز به ارزیابی عملکرد مراجع ذی‌صلاح پیش‌بینی‌شده در دکترین مسئولیت حمایت، در جریان بحران غزه، می‌پردازد.

واژه‌های کلیدی: مسئولیت حمایت، امنیت انسانی، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، مداخله بشردوستانه، محاصره غزه، جنگ 22 روزه، حمله به کاروان آزادی

دانلود مقاله