دیباچه

توسعه اقتصادی شتاب آلود چین در سالیان اخیر زاییده عوامل گوناگونی است. در میان این عوامل بی‌تردید سیاست خارجی نقشی ویژه بازی کرده است. اهمیت این نقش تا بدانجاست که می‌توان گفت بدون چرخش در سیاست خارجی چین، پیشبرد پُرشتاب توسعه اقتصادی در این کشور امکان‌ناپذیر بود.

با توجه به اهمیت تجربه توسعه در چین، این مقاله معطوف به بررسی چرخشی است که در سیاست خارجی چین ایجاد شد و آن را از بخشی از «مسئله» توسعه در این کشور به بخشی از «راه‌حل» آن بدل نمود. از این روی، نخست، بررسی کوتاه گذشته ضروری به نظر می‌رسد.


منبع: کتاب سیاست خارجی توسعه گرا، مرداد ١٣٨٧

دانلود مقاله