سال دوم، شماره چهارم، زمستان ١٣٨٩

فصلنامه روابط خارجی شماره 8

   نمایش #  
# عنوان مطلب نویسنده
1 اکو و توسعه ایران سهراب شهابی و محمدحسن شیخ‌الاسلامی
2 تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران: جایگزین جنگ یا مؤلفه اصلی مهار مصطفی زهرانی
3 هویت و غیریت در زمان شکل‌گیری کشور ایران از منظر شاهنامه: دیدگاه انسان‌باورانه ایرانی در سیاست خارجی فرهاد عطایی و مجید بهستانی
4 سیاست جغرافیایی و توسعه‌طلبی: شهرک‌سازی در اراضی اشغالی سید محمدکاظم سجادپور، سید روح‌الله حاج‌زرگرباشی، حسین آجورلو
5 نقش امریکا در نوسانات قیمت نفت پس از 2001 حسین پوراحمدی و زینب صدوقی
6 بررسی جهان‌سوم‌گرایی در نظام بین‌الملل رضا سیمبر و ارسلان قربانی شیخ‌نشین
7 درک روابط بین‌الملل؛ رویکردی قرآنی اصغر افتخاری
8 دین و روابط بین‌الملل؛ نگاهی انتقادی سید جواد طاهایی
9 نظریه موازنه قدرت والتز: نقد و بررسی کارآمدی آن در عصر حاضر بهاره سازمند، ابوالفضل عظیمی، علی‌اکبر نظری