کلیه نظریه‌های روابط بین‌الملل، برمبانی فرانظری خاصی استوارند. همة این نظریه‌ها بر مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی خاصی مبتنی هستند. براساس این اصول، مبانی و پیش‌فرض‌های فرانظری، روابط و نظام بین‌المللی که هریک از این نظریه‌ها، مورد مطالعه قرار می‌دهد از دیگری متفاوت است. یک نظریه اسلامی روابط بین‌الملل، درصورت وجود نیز از این قاعده مستثنی نیست. یعنی این نظریه نیز بر مبانی فرانظری خاصی ابتنا می‌یابد که آن را از سایر نظریه‌های روابط بین‌الملل متمایز می‌سازد که و رقابت با آنها می‌پردازد. در این مقاله تلاش می‌شود تا این اصول و مبانی فرانظری استخراج و تبیین شود. بنابراین، این نوشتار، زمینه‌ و بستر لازم برای پردازش و ارائه یک نظریه اسلامی روابط بین‌الملل را براساس آموزه‌های اسلام فراهم می‌سازد؛ به‌طوری‌که اصول و مبانی فرانظری استخراج‌شده می‌تواند به‌‌عنوان پیش‌فرض‌های این نظریه در قالب مبانی علم‌شناسی و دین‌شناسی آن، مورد استفاده قرار گیرد.