این سایت جهت انتشار برخی از کتابها و مقالات که بصورت عمومی و با ذکر منبع مجاز بوده است میباشد. لذا جهت اطلاعات بیشتر از مقالات و یا کتابهایی که در مرکز تحقیقات استراتژیک انتشار یافته میتوانید به سایت مرکز تحقیقات استراتژیک به آدرس csr.ir مراجعه نمایید.
این سایت زیر مجموعه سایت مرکز تحقیقات استراتژیک نمیباشد .