درآمدی بر نظریه‌پردازی دینی روابط بین‌الملل

Print E-mail
دکتر مجتبی عبدخدائی
19 آذر 1391

چکیده

اهمیت تدوین نظریه دینی روابط بین‌الملل، این سئوال را فرارو نهاده است که چگونه می‌توان برمبنای منابع معتبر و روش علمی مقبول اندیشمندان دینی، به نظریه‌ای منسجم دست یافت؛ به گونه‌ای که انتظارات جامعه علمی روابط بین‎الملل را نیز پاسخگو باشد؟ با این وجود، نفوذ تفکر دین‌گریز در این قلمرو علمی و ابهامات ناشی از مفهوم و جایگاه علمی تئوری دینی بر این مباحث سایه افکنده است. نوشتار حاضر به عنوان مدخلی بر نظریه‌پردازی دینی روابط بین‌الملل تلاش می‌نماید تا دو سئوال اساسی را بررسی نماید. نخست آنکه چرا نمی‌توان در فهم و تبیین مناسبات بین‌الملل به نظریه‌های موجود این علم اکتفا نمود؟ دیگر آنکه نظریه دینی روابط‌ بین‌الملل از چه ماهیت دیسیپلینی برخوردار است؟ از این رهگذر با تفکیک میان نظریه‎پردازی و امکان‌سنجی آن در حوزه تئوری دینی روابط بین‌الملل، اهمیت و ضرورت دو سطح از فعالیت را تبیین نموده و با تشریح جغرافیای بحث، درصدد است تا جایگاه این نوع نظریه پردازی در مباحث علوم اجتماعی و نسبت آن با دیگر دانش‌های این حوزه و سایر دانش‌های اسلامی، و ماهیت دیسیپلینی نظریه دینی روابط بین‌الملل را تشریح نماید.

واژه‌های کلیدی: نظریه دینی، نظریه پردازی، نظریه‌های روابط بین‌الملل، الهیات اجتماعی، علم دینی

دانلود مقاله