هراس از ایران و تهدید پنداشتن آن به‌طور وسیعی در میان دولت‌های منطقه خاورمیانه و نیز در پهنة جهانی وجود دارد. در این مقاله دلایل این پدیده و نیز پیامدهای آن بر موقعیت بین‌المللی ایران را مورد بررسی قرار می‌گیرد. ایران‌هراسی، معلول دو دسته عوامل ساختاری و غیرساختاری است. قدرت، مجاورت جغرافیایی و قدرت تهاجمی، از علل ساختاری ایران‌هراسی هستند و نیات تهاجمی و ترویج ایران‌هراسی از علل غیرساختاری آن محسوب شده‌اند. پیامد ایران‌هراسی، شکل‌گیری ائتلافی چرخ ـ پره‌ای با محوریت امریکا و با اتخاذ استراتژی‌های موازنه‌گری سخت و نرم برای محدود کردن ایران است.