در روز سه شنبه ٨ مهر ١٣٩٣ هیئتی از موسسه مطالعاتی چونگ یانگ، وابسته به دانشگاه خلق چین از معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی بازدید و به تبادل نظر پرداختند. در این دیدار دو طرف بر ضرورت گسترش مناسبات و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان چین و ایران تاکید کردند. هیئت چینی بر این امر تصریح داشت که چین به دنبال دیپلماسی مستقلی در جهان است و تلاش دارد تاثیر و نفوذ آمریکا را کمرنگ کنند. از طرف دیگر اولویت چین پیگیری فرصت های اقتصادی است و به این خاطر به همکاری با قدرتهای در حال ظهوری مانند ایران توجه دارد. در این رابطه طرف چینی تاکید کرد که چین الگوی منحصر به فردی در زمینه دموکراسی اقتصادی است. آنها تاکید داشتند که ایران و چین از سطح مناسبی از روابط برخوردارند و می‌توانند در پیشبرد اهدافشان به یکدیگر کمک کنند. در این رابطه با اشاره به پروژه‌های متوقف شد در بخشهای مختلف ایران خواستار آن شدند که ایران و چین با همفکری یکدیگر مشکلات اجرایی این پروژه‌ها را رفع کنند تا استمرار آنها میسر شود. هیئت چینی بر این امر تاکید داشت که چین نیز مشکلاتی با غرب در زمینه حقوق بشر دارد و برخی تحریم های نظامی بر این کشور از اواخر دهه ١٩٨٠ تحمیل شده است اما با این وجود به لحاظ اقتصادی پیوستگی‌های عمیقی با آمریکا داشته و تلاش دارد تا رویه صلح آمیز خود را برای پیشبرد اهدافش حفظ کند. طرف ایرانی نیز با تاکید بر فرصت های پیش آمده در روابط دو کشور چین و ایران تاکید کردند که دو کشور در زمینه‌های مختلف امکان گسترش مناسبات را دارند. همچنین به مسئله گروه تروریستی داعش نیز که تهدید بزرگی برای جهان ایجاد کرده، پرداخته شد. در این رابطه طرف چینی تاکید داشت که به ائتلاف جهانی علیه مبارزه با این گروه تروریستی نخواهد پیوست و تنها حاضر است در چارچوب سازمان ملل و بر اساس ساختارهای قانونی با این گروه مبارزه کند.