چکیده

سیر تکامل جوامع بشری با شکل‌گیری شکاف‌های سیاسی همراه بوده‌است. پیدایش نظام دولت - ملت و پیشرفت آن، عامل گسترش و نهادینه شدن شکاف‌های سیاسی به اشکال مختلف و ابعاد گوناگون آن بوده‌است. شکاف‌هایی که در صورت دوام و پایداری، باعث ایجاد رقابت‌ها و تقسیمات سیاسی در جوامع مختلف شده و از نقش تاثیرگذار در سرنوشت سیاسی دولت‌ها برخوردار هستند. در واقع رفتارهای سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی برگرفته از انواع شکاف‌های فعال، در ظرف زمان‌های مختلف در نظام‌های سیاسی گوناگون، متنوع و متفاوت است. بنابراین، شکاف‌های سیاسی یکی از مباحث مهم علم سیاست و معضلات عمده دولت‌ها است. روند مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون با ظهور شکاف‌های نوینی همراه است که شناسایی و مطالعه آنها برای حفظ ثبات و تعادل سیاسی و گسترش جامعه مدنی ضروری می‌باشد. پرسش اصلي اين مقاله این است كه شكاف‌هاي سنتي اروپايي كماكان از قابليت تاثيرگذاري بر روي رفتارها و كنش‌هاي سياسي برخوردار است؟ با توجه به پویایی جوامع بشری و حاکمیت الگوهای پلورالیستی در رژیم‌های مردم‌سالار اروپايي، همواره شاهد پیدایش و رشد تعارضات و شکاف‌های جدیدی می‌باشیم که از قابلیت سیاسی شدن و تاثیرگذاری بر ساختارهای سیاسی برخوردار هستند. بنابراين، در این مقاله هدف بررسی شکاف‌های جديدي است که در دوره پساجنگ سرد، با قابلیت بالای تاثیرگذاری به‌عنوان شکاف‌های فعال سیاسی در جوامع اروپایی آشکار شدند.

واژه‌های کلیدی: شکاف‌ سیاسی، شکاف‌های فعال، راست کلاسیک، چپ کلاسیک، انقلاب خاموش، شک‌گرایی

دانلود مقاله