قدرت‌یابی قدرت‌های نوظهور، موضوع اصلی مناظره‌های نظری سال‌های اخیر در هر دو سطح منطقه‌ای و جهانی بوده است. بریک و یا بریکس، عناوین و سرواژه‌های مختلفی هستند که در اشاره به گروه‌بندی کشورهای برزیل، روسیه، هند، چين و افریقای جنوبی کاربست یافته‌اند. با توجه به اهميت فزاينده قدرت‌های نوظهور در دوران گذار نظام بین‌الملل، واکاوی و بررسی مشخصه‌ها، چشم‌اندازها و آثار جهانی قدرت‌یابی آنها می‌تواند فهم و شناخت ما را از نظام بین‌الملل در حال تحول، ژرف‌تر سازد. نگارندگان در پاسخ به پرسشی پیرامون نقش قدرت‌های نوظهور در دوران گذار نظام بین‌الملل، به ارزیابی این فرضیه پرداخته اند که «قدرت‌های نوظهور، نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌دهی به ساختار قدرت نظام بین‌الملل پساانتقالی ایفا می‌نمایند». برمبنای نتایج و یافته‌های پژوهشی مقاله حاضر، قدرت‌های نوظهور به رغم موانع و چالش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی موجود، از طریق هویت‌سازی بین‌المللی و زمينه‌سازي براي جابه‌جايي تدريجي قدرت و بازتوزیع نقش و نفوذ، از جایگاه برجسته‌ای در اقتصاد و سیاست جهانی برخوردار می‌شوند.

واژه‌های کلیدی: قدرت‌های نوظهور، بریکس، نظام بين‌الملل، اقتصاد بین‌الملل، سیاست بین‌الملل

دانلود مقاله