چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بی‌ثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری ایران در دورۀ پس از 11 سپتامبر 2001 است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی ـ پیمایشی به بررسی شاخص‌های بی‌ثباتی سیاسی و همبستگی این شاخص‌ها با شاخص‌های رکود صنعت گردشگری کشور پرداخته شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل اساتید رشته‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و گردشگری دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و تربیت مدرس بوده که 30 نفر از آنها به‌طور تصادفی انتخاب شده و حجم نمونه مورد آزمایش ما را تشکیل دادند. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که شاخص‌های اصلی «جنگ، تروریسم و بی‌ثباتی رژیم سیاسی» با شاخص‌های رکود «بازاریابی» صنعت گردشگری، دارای همبستگی در سطح معنی‌داری قابل قبول می‌باشند. با توجه به اینکه بازاریابی و به‌طور ویژه تبلیغات مقاصد ازجمله مهم‌ترین عناصر گردشگری است، می‌توان نتیجه گرفت، بی‌ثباتی‌های سیاسی به‌وجودآمده پس از 11 سپتامبر 2001 که به بروز جنگ و تروریسم و بی‌ثباتی رژیم‌های حاکم منطقه انجامید، به دلیل مخدوش کردن چهره مسلمانان منطقه و ایجاد تصویر منفی نسبت به کشور ما باعث رکود در رشد صنعت گردشگری کشور شده است.

دانلود مقاله