کتاب

   نمایش #  
# عنوان مطلب نویسنده
61 سیاست ما و منشور ملل متحد 2005؛ بررسی گزارش راهبردی تغییر ماهیت منشور و ساختار ملل متحد (شماره 1) معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات استراتژیک
62 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ بازبینی نظری و پارادایم ائتلاف دکتر محمود سریع القلم