داعش یکی از گروه‌های نوظهور بنیادگرای اسلامی است که دارای ویژگی‌های قابل توجهی در مقایسه با سایر گروه‌های بنیادگرا می‌باشد. از ویژگی‌های منحصر بفرد داعش، خشونت بی‌سابقه‌ایست که آنها نسبت به سایرگروه‌ها و افراد اعمال می‌کنند. مسأله مورد توجه در این نوشتار بررسی چرایی شکل‌گیری این گروه و بدنبال آن بروز این سطح از خشونت توسط آنها می‌باشد. فرض بر این است که روابط موجود در نظام جهانی، نظام‌های سیاسی تبعیض‌آمیز غرب و دیکتاتوری خاورمیانه، رسانه‌ها و افکار پسا ‌استعماری منجر به شکل‌گیری این گروه شده‌اند و زمینه‌ ایجاد بحران هویت و احساس محرومیت را در این افراد فراهم کرده‌اند. پژوهش حاضر با استفاده از مستندات موجود و محتوای رسانه‌ها و در واقع با تطبیق واقعیات تجربی با مبانی نظری موجود به اثبات فرضیات مطرح شده در این زمینه پرداخته است و در نهایت به این نتایج منجر شده است که نظام استعماری مستتر در نظام جهانی و تبعیض موجود در نظام‌های سیاسی غربی و دیکتاتوری حاکم بر نظام‌های سیاسی خاورمیانه باعث ایجاد بحران هویت و وضعیتی اعتراض‌گونه در افراد جوامع مختلف می‌شود. این افراد همگی بدنبال قهرمانی هستند تا زیر پرچم او انتقام خود را از نظام‌های سیاسی موجود بگیرند. شکل‌گیری گروه‌ رادیکالی چون داعش پاسخ به نیاز انتقام‌جویی و استقلال عده زیادی در سرتاسر جهان است و به همین دلیل تبلیغات این گروه در سطح جهان با استقبال گسترده‌ای مواجه شده است. در نهایت شکل عینی انتقام اعضای این گروه در خشونت بی‌سابقه آنها نمود پیدا می‌کند که در واقع نمایش جامعه‌پذیری در نظام‌های سیاسی خشن آنها نیز محسوب می‌شود.
برآمدن داعش در خاورمیانه:تحلیل جامعه شناختانهدانلود مقاله