سال سوم، شماره اول، بهار ١٣٩٠

فصلنامه روابط خارجی شماره 9

   Display #  
# Article Title Author
1 An Islamic Theory for Foreign Policy: A Framework for the Analysis of Iran’s Foreign Policy سید جلال دهقانی فیروزآبادی
2 Concept of Power and Foreign Policy Behavior: A Comparative Analysis of China and Iran محمود سریع‌القلم
3 Evolution in Iran's Foreign Policy: 1979–1982 محمود شوری
4 The Impact of International Developments on the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran دکتر محمود واعظی
5 Public Diplomacy and Iran’s Foreign Policy: Evaluation and Recommendations پروین داداندیش و افسانه احدی
6 Threat Perceptions and Iran's National Security Policy سعیده لطفیان
7 The Twenty-year Vision and Iran's Foreign Policy: Permutation Distribution and Future of Iran–US Rel حسین سیف‌زاده و امید ملکی سعیدآبادی
8 Israel in Iran’s Foreign Policy Discourse حميرا مشيرزاده و احسان مصباح