مقالات تخصصی

فیلتر عنوان      نمایش #  
# عنوان مطلب نویسنده
41 ایران و تهدیدات ناشی از بی‌ثباتی در افغانستان و پاکستان دکتر محمود واعظی
42 همکاری های اقتصادی ایران واتحادیه اروپا معاونت پژوهشهای سیاست خارجی
43 روند تکاملی سازمان همکاری شانگهای: اهداف و منافع بنیانگذاران دکتر محمود واعظی
44 جهاد پاکستان: خلق تروریسم مذهبی ایمون مورفی و احمد رشید ملک ترجمه: شهراد شهوند
45 ملاحظات پاکستان در فرایند مبارزه علیه تروریسم زهرا توحیدی
46 ماهیت و اهداف تروریسم در پاکستان دکتر مجتبی مقصودی و شقایق حیدری
47 واکاوی بحران کشمیر زهرا توحیدی
48 وضعیت مناطق قبایلی و تاثیر آن بر تحولات سیاسی – امنیتی پاکستان محمد علی خوش طینت و جواد جمالی
49 تأملی بر تحولات پاکستان پس از مشرف زیبا فرزین نیا
50 تأملی بر تحولات بازدارندگی میان هند و پاکستان ولی کوزه گر کالجی