موضوع اسلام در امریکا و تأثیرگذاری آن و حتی تأثیرپذیری از محیط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از جمله مسائلی است که از گذشته تاکنون مورد توجه قرار داشته است. برخی، تأثیر اسلام را تهدید یا فرصت صِرف و مطلق معرفی کرده و عده‌ای نیز آن را تهدید و فرصت هم‌زمان و مرکب مطرح بر لزوم ملت‌سازی و فرهنگ‌سازی در میان مهاجران مسلمان و فرزندان آنها که به‌صورت اتباع و شهروندان درمی‌آیند، دانسته‌اند. فرایند تبدیل و تغییر اسلام از یک دین و مکتب جهان‌شمول و فراگیر به یک رویکرد مذهب مدنی با راهبرد و رویکرد مُشت‌ باز، آغاز می‌شود. مسلمانان مهاجر و مقیم، باید مشت خویش را باز نموده و امریکایی شوند در غیر این‌صورت در قالب تهدید محض و یا فرصت آمیخته با تهدید جدی، مواجه و معرفی می‌شوند. اساس مطالعة ایالات متحده امریکا و امریکاشناسی در همین مفهوم مشتِ باز نهفته است. در واقع این باز کردن مشت‌ها و باز ماندن آنها و در پی آن، مشت شدن و مشت کردن فضای باز فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در امریکا روایت اصلی تبیین، تحلیل و توصیه در مورد جایگاه حضور اسلام و مسلمانان در امریکاست. در این مقاله به این رابطة متقابل مشت باز کردن و مشت کردن فضای باز، پرداخته خواهد شد.