منطقه اکو یکی از غنی‌ترین مناطق دنیا است که ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و بسترهای همکاری مناسبی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در بخش انرژی دارد. کشورهای این منطقه در چهارچوب سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در زمینه‌های تجارت، حمل‌ونقل و انرژی با یکدیگر همکاری دارند. ایران که از بنیان‌گذاران این سازمان است، به یکی از محور‌های اصلی و تعیین‌کننده در منطقه تبدیل شده است که یکی از عوامل آن جایگاه ایران در بازار انرژی جهان است. منابع چشمگیر انرژی و امکان انتقال آن به بازارهای جهانی، اهمیت و اعتبار ایران را در منطقه بسیار افزایش داده است. ایران موافقت‌نامه‌های همکاری چندجانبه متعددی را با کشور‌های این منطقه امضا کرده است. همه کارشناسان اذعان دارند ایران، یکی از بهترین مسیرهای انتقال انرژی از این منطقه به جهان است. در این نوشتار معادلات انرژی در منطقه اکو با در نظر گرفتن نقش و جایگاه ایران بررسی می‌شود.